فروشگاه فرش امید

پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری طوسی زرباف
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری طوسی زرباف
دایره ۱x۱
1,050,000 تومان
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری قهوه ای شکلاتی زرباف
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری قهوه ای شکلاتی زرباف
دایره ۱x۱
1,050,000 تومان
فرش ماشینی دایره 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
فرش ماشینی دایره 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
دایره ۱x۱
760,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
1,710,000 تومان
دایره 2x2
3,344,000 تومان
دایره 2/5x2/5
5,510,000 تومان
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
بیضی 75 در 120
684,000 تومان
بیضی 1x1/5
1,140,000 تومان
بیضی 1/5x2/25
2,584,000 تومان
فرش ماشینی بیضی 1000 شانه طرح ماهی خوی سرمه ای فرش امید
فرش ماشینی بیضی 1000 شانه طرح ماهی خوی سرمه ای فرش امید
بیضی 75 در 120
792,000 تومان
بیضی 1x1/5
1,320,000 تومان
بیضی 1/5x2/25
2,992,000 تومان
کناره (1x3)
2,640,000 تومان
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان گردویی قالی کشمیر
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان گردویی قالی کشمیر
بیضی 1x1/5
1,140,000 تومان
فرش ماشینی دایره 700 شانه 10 رنگ 10002 کرم فرش هدیه (محتشم)
فرش ماشینی دایره 700 شانه 10 رنگ 10002 کرم فرش هدیه (محتشم)
دایره ۱x۱
780,000 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ سرمه ای فرش محتشم (هدیه)
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ سرمه ای فرش محتشم (هدیه)
دایره ۱x۱
895,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
2,013,750 تومان
دایره 2x2
3,580,000 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ کرم فرش محتشم (هدیه)
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ کرم فرش محتشم (هدیه)
دایره ۱x۱
895,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
2,013,750 تومان
دایره 2x2
3,580,000 تومان
پادری دایره قطر ۱ متر گل داوودی قرمز زرباف
پادری دایره قطر ۱ متر گل داوودی قرمز زرباف
دایره ۱x۱
1,050,000 تومان
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری بنفش یاسی زرباف
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری بنفش یاسی زرباف
دایره ۱x۱
1,050,000 تومان
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری قرمز زرباف
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری قرمز زرباف
دایره ۱x۱
1,050,000 تومان
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری آبی زرباف
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری آبی زرباف
دایره ۱x۱
1,050,000 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 کرم فرش بزرگمهر
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 کرم فرش بزرگمهر
دایره ۱x۱
925,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
2,081,250 تومان
دایره 2x2
4,070,000 تومان
دایره 2/5x2/5
6,706,250 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 8 رنگ طرح آراد سیلور فرش ملل
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 8 رنگ طرح آراد سیلور فرش ملل
دایره ۱x۱
920,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
2,070,000 تومان
دایره 2x2
4,048,000 تومان
دایره 2/5x2/5
6,670,000 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه طرح باغ  گل الماسی قالی کشمیر
فرش ماشینی دایره 1200 شانه طرح باغ گل الماسی قالی کشمیر
دایره ۱x۱
910,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
2,047,500 تومان
دایره 2x2
4,004,000 تومان
دایره 2/5x2/5
6,597,500 تومان
whatsapp
phon-call