فروشگاه فرش امید

1500 شانه 8 رنگ تبریز دودی خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ تبریز دودی خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر زغالی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر زغالی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر صدفی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر صدفی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر دودی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر دودی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان سیلور محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان سیلور محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ آنکارا زغالی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ آنکارا زغالی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ دنیز صدفی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ دنیز صدفی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان متالیک محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان متالیک محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 8 رنگ ماهرو شکلاتی خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ ماهرو شکلاتی خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
1500 شانه 8 رنگ گل افشان کرم صدفی خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ گل افشان کرم صدفی خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
1500 شانه 8 رنگ اصفهان آبی تیره خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ اصفهان آبی تیره خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ لچک ترنج کد 15903 سیلور فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ لچک ترنج کد 15903 سیلور فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان کد 15924 سیلور فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان کد 15924 سیلور فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
1500 شانه 8 رنگ اصفهان سفید خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ اصفهان سفید خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
1500 شانه 8 رنگ مستانه کرم صدفی حاشیه شکلاتی خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ مستانه کرم صدفی حاشیه شکلاتی خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
1500 شانه 8 رنگ تبریز کرم سفید خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ تبریز کرم سفید خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
13,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,360,000 تومان
6 متری (2x3)
6,720,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,808,000 تومان
whatsapp
phon-call