فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی 700 شانه طرح دختر و گربه 10121۱ کودک و نوجوان کلاریس محتشم
فرش ماشینی 700 شانه طرح دختر و گربه 10121۱ کودک و نوجوان کلاریس محتشم
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
پادری (70x100)
385,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه طرح لوازم آرایشی کد 100439 کلاریس محتشم
فرش ماشینی 700 شانه طرح لوازم آرایشی کد 100439 کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
700 شانه طرح خرگوش 100286 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
700 شانه طرح خرگوش 100286 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گیتی سیلور فرش محتشم
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گیتی سیلور فرش محتشم
12 متری (3x4)
9,720,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,492,500 تومان
6 متری (2x3)
4,860,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,754,000 تومان
فرش کودک طرح پرنسس و یونی کورن کد 11287 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
فرش کودک طرح پرنسس و یونی کورن کد 11287 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
پادری (70x100)
385,000 تومان
700 شانه طرح 100413 کلاریس محتشم
700 شانه طرح 100413 کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
فرش طرح فیل زمینه طوسی 100294 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
فرش طرح فیل زمینه طوسی 100294 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
فرش 700 شانه طرح 100629 بنفش کلاریس محتشم
فرش 700 شانه طرح 100629 بنفش کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
فرش کودک 700 شانه طرح جغد پسر و دختر کد 11167 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
فرش کودک 700 شانه طرح جغد پسر و دختر کد 11167 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
پادری (70x100)
385,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ کیهان کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ کیهان کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
۹ متری (2/5X3/5)
6,937,500 6,521,250 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 5,711,875 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ مریم فیلی فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ مریم فیلی فرش هدیه (محتشم)
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 5,651,750 تومان
یک تخته 12 متری فرش ماهی 1000 شانه 10 رنگ کد 6010 سرمه ای فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 12 متری فرش ماهی 1000 شانه 10 رنگ کد 6010 سرمه ای فرش هدیه (محتشم)
12 متری (3x4)
9,000,000 8,460,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ اختر کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ اختر کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
۹ متری (2/5X3/5)
6,937,500 6,451,875 تومان
فرش 700 شانه طرح 100603 سرمه ای طلایی کلاریس محتشم
فرش 700 شانه طرح 100603 سرمه ای طلایی کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
فرش 700 شانه طرح 100612 بنفش کلاریس محتشم
فرش 700 شانه طرح 100612 بنفش کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
whatsapp
phon-call