فروشگاه فرش امید

فرش وینتیج 1200 شانه کد 82411 مشکی آبی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 82411 مشکی آبی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 82811 مشکی طلایی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 82811 مشکی طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80611 طوسی مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80611 طوسی مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 81111 نسکافه ای فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 81111 نسکافه ای فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80613 طوسی مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80613 طوسی مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 84011 مشکی کرم فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 84011 مشکی کرم فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80011 نسکافه ای فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80011 نسکافه ای فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 11-825 نسکافه ای فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 11-825 نسکافه ای فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80512 طوسی مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80512 طوسی مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80511 مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 80511 مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 83011 نسکافه ای طلایی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 83011 نسکافه ای طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 82711 مشکی آبی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 82711 مشکی آبی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,930,000 تومان
6 متری (2x3)
4,620,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,618,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,617,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1003 طلایی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1003 طلایی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,800,000 تومان
6 متری (2x3)
7,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,080,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1032 نارنجی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1032 نارنجی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,800,000 تومان
6 متری (2x3)
7,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,080,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1036 طلایی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1036 طلایی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,800,000 تومان
6 متری (2x3)
7,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,080,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1044 سبز فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1044 سبز فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,800,000 تومان
6 متری (2x3)
7,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,080,000 تومان
whatsapp
phon-call