فروشگاه فرش امید

یک تخته 9 متری 1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه کرم حاشیه گلبهی قالی کشمیر
یک تخته 9 متری 1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه کرم حاشیه گلبهی قالی کشمیر
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 7,205,750 تومان
1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری مشکی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری مشکی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری طوسی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری طوسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ ستایش مشکی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ ستایش مشکی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ ستایش طوسی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ ستایش طوسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه طوسی حاشیه کرم قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه طوسی حاشیه کرم قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه مشکی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه مشکی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ پاریس آبی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ پاریس آبی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه کرم حاشیه گلبهی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ افشان مراغه کرم حاشیه گلبهی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ستایش کرم قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ستایش کرم قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرامش زغالی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرامش زغالی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرامش بژ حاشیه بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرامش بژ حاشیه بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان گنبد زرد قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان گنبد زرد قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان گنبد نسکافه ای قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان گنبد نسکافه ای قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان امپراتور زغالی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان امپراتور زغالی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان گنبد روناسی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان گنبد روناسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 تومان
6 متری (2x3)
4,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,788,000 تومان
whatsapp
phon-call