فروشگاه فرش امید

1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری مشکی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری مشکی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری طوسی قالی کشمیر
1200 شانه 8 رنگ طرح افشان باغ گل کشمیری طوسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ اصل سلطان ماهی تبریز سرمه ای قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ اصل سلطان ماهی تبریز سرمه ای قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,030,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه مشکی حاشیه طوسی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه مشکی حاشیه طوسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرام بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرام بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,787,500 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان زر ریس بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان زر ریس بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,787,500 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ایزابل الماسی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ایزابل الماسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ایزابل کرم قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ایزابل کرم قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ایزابل مشکی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ایزابل مشکی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه الماسی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه الماسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه آبی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه آبی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه مشکی حاشیه گلبهی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان پونه مشکی حاشیه گلبهی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ خطیبی الماسی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ خطیبی الماسی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,340,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,741,250 تومان
6 متری (2x3)
5,670,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,213,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته امپریال زغالی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته امپریال زغالی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,787,500 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان سما بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان سما بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,787,500 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته خشتی فراهان بژ طلایی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته خشتی فراهان بژ طلایی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,787,500 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
whatsapp
phon-call