فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی دایره 700 شانه 10 رنگ 10002 کرم فرش هدیه (محتشم)
فرش ماشینی دایره 700 شانه 10 رنگ 10002 کرم فرش هدیه (محتشم)
دایره ۱x۱
780,000 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ سرمه ای فرش محتشم (هدیه)
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ سرمه ای فرش محتشم (هدیه)
دایره ۱x۱
895,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
2,013,750 تومان
دایره 2x2
3,580,000 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ کرم فرش محتشم (هدیه)
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ کرم فرش محتشم (هدیه)
دایره ۱x۱
895,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
2,013,750 تومان
دایره 2x2
3,580,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گیتی سیلور فرش محتشم
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گیتی سیلور فرش محتشم
12 متری (3x4)
10,740,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,278,750 تومان
6 متری (2x3)
5,370,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,043,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ کیهان کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ کیهان کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,651,600 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
۹ متری (2/5X3/5)
7,215,000 6,854,250 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ مریم فیلی فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ مریم فیلی فرش هدیه (محتشم)
۹ متری (2/5X3/5)
7,030,000 6,608,200 تومان
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ اختر کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ اختر کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,570,200 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 7002 مهر آسا آبی فیروزه ای فرش شاهانه شفقی
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 7002 مهر آسا آبی فیروزه ای فرش شاهانه شفقی
۹ متری (2/5X3/5)
7,030,000 6,537,900 تومان
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر زغالی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر زغالی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر صدفی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر صدفی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر دودی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ ایزدمهر دودی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ دنیا افشان متالیک فرش محتشم
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ دنیا افشان متالیک فرش محتشم
12 متری (3x4)
10,740,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,278,750 تومان
6 متری (2x3)
5,370,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,043,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان سیلور محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان سیلور محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ آنکارا زغالی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ آنکارا زغالی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
1500 شانه 9 رنگ دنیز صدفی فرش محتشم
1500 شانه 9 رنگ دنیز صدفی فرش محتشم
12 متری (3x4)
13,080,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,082,500 تومان
6 متری (2x3)
6,540,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,706,000 تومان
whatsapp
phon-call