فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گیتی سیلور فرش محتشم
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گیتی سیلور فرش محتشم
12 متری (3x4)
9,102,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,826,500 تومان
6 متری (2x3)
4,551,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,578,900 تومان
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ کیهان کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ کیهان کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 6,091,200 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
۹ متری (2/5X3/5)
5,580,000 5,301,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ مریم فیلی فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ مریم فیلی فرش هدیه (محتشم)
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 5,160,600 تومان
یک تخته 12 متری فرش ماهی 1000 شانه 10 رنگ کد 6010 سرمه ای فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 12 متری فرش ماهی 1000 شانه 10 رنگ کد 6010 سرمه ای فرش هدیه (محتشم)
12 متری (3x4)
8,640,000 8,121,600 تومان
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ اختر کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
یک تخته 9 متری فرش 10 رنگ اختر کرم هایبالک فرش محتشم (هدیه)
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 6,026,400 تومان
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 7002 مهر آسا آبی فیروزه ای فرش شاهانه شفقی
یک تخته 9 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 7002 مهر آسا آبی فیروزه ای فرش شاهانه شفقی
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 5,105,700 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 9 رنگ ایزد مهر دودی فرش محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 9 رنگ ایزد مهر دودی فرش محتشم
12 متری (3x4)
9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,425,000 تومان
6 متری (2x3)
4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ دنیا افشان متالیک فرش محتشم
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ دنیا افشان متالیک فرش محتشم
12 متری (3x4)
9,102,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,826,500 تومان
6 متری (2x3)
4,551,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,578,900 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان سیلور محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان سیلور محتشم
12 متری (3x4)
9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,425,000 تومان
6 متری (2x3)
4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 9 رنگ آنکارا زغالی فرش محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 9 رنگ آنکارا زغالی فرش محتشم
12 متری (3x4)
9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,425,000 تومان
6 متری (2x3)
4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 9 رنگ دنیز صدفی فرش محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 9 رنگ دنیز صدفی فرش محتشم
12 متری (3x4)
9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,425,000 تومان
6 متری (2x3)
4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان متالیک محتشم
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان باغ جان متالیک محتشم
12 متری (3x4)
9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,425,000 تومان
6 متری (2x3)
4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,805,000 تومان
یک تخته 12 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
یک تخته 12 متری فرش 700 شانه 10 رنگ کد 10002 پیازی فرش هدیه (محتشم)
12 متری (3x4)
7,440,000 6,844,800 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ خورشید سیلور فرش محتشم
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ خورشید سیلور فرش محتشم
12 متری (3x4)
9,102,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,826,500 تومان
6 متری (2x3)
4,551,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,578,900 تومان
1200 شانه 8 رنگ شبنم کرم محتشم
1200 شانه 8 رنگ شبنم کرم محتشم
12 متری (3x4)
9,102,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,826,500 تومان
6 متری (2x3)
4,551,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,578,900 تومان
whatsapp
phon-call