فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ پانیذ سرمه ای فرش سورنا
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ پانیذ سرمه ای فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,640,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 تومان
6 متری (2x3)
4,320,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,448,000 تومان
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ برکه آبی فیروزه ای فرش سورنا
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ برکه آبی فیروزه ای فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,640,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 تومان
6 متری (2x3)
4,320,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,448,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ ریز ماهی گردویی فرش سورنا
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ ریز ماهی گردویی فرش سورنا
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ ونسا سرمه ای فرش سورنا
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ ونسا سرمه ای فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,640,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 تومان
6 متری (2x3)
4,320,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,448,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ نیلا روناسی فرش سورنا
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ نیلا روناسی فرش سورنا
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ ماهی اصیل سرمه ای فرش سورنا
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ ماهی اصیل سرمه ای فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,640,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 تومان
6 متری (2x3)
4,320,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,448,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ سی گل روناسی فرش سورنا
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ سی گل روناسی فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,928,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,696,000 تومان
6 متری (2x3)
4,464,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,529,600 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ماهی خوی کرم فرش سورنا
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ ماهی خوی کرم فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,928,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,696,000 تومان
6 متری (2x3)
4,464,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,529,600 تومان
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ پانیذ آبی فیروزه ای فرش سورنا
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ پانیذ آبی فیروزه ای فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,640,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 تومان
6 متری (2x3)
4,320,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,448,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ شاه گل ترمه فرش سورنا
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ شاه گل ترمه فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,928,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,696,000 تومان
6 متری (2x3)
4,464,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,529,600 تومان
1200 شانه 8 رنگ آیسان سرمه ای فرش سورنا
1200 شانه 8 رنگ آیسان سرمه ای فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,928,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,696,000 تومان
6 متری (2x3)
4,464,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,529,600 تومان
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ تاج ماهی کرم فرش سورنا
فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ تاج ماهی کرم فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,640,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,480,000 تومان
6 متری (2x3)
4,320,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,448,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح افشان شاه بانو ترمه فرش سورنا
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح افشان شاه بانو ترمه فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,928,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,696,000 تومان
6 متری (2x3)
4,464,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,529,600 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ مانا آبی فرش سورنا
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ مانا آبی فرش سورنا
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ فریبا کرم فرش سورنا
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ فریبا کرم فرش سورنا
12 متری (3x4)
8,928,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,696,000 تومان
6 متری (2x3)
4,464,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,529,600 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان الماس گل سرمه ای فرش سورنا
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان الماس گل سرمه ای فرش سورنا
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
whatsapp
phon-call