فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12467 نقره ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12467 نقره ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 1251۹ سرمه ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 1251۹ سرمه ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 1251۹ کرم فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 1251۹ کرم فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 کرم فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 کرم فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج دلسا کد 124۲۶ صدفی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج دلسا کد 124۲۶ صدفی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 سرمه ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 سرمه ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 12429 صدفی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 12429 صدفی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ لچک ترنج کد 15903 سیلور فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ لچک ترنج کد 15903 سیلور فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
11,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,602,500 تومان
6 متری (2x3)
5,580,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,162,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان کد 15924 سیلور فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان کد 15924 سیلور فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
11,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,602,500 تومان
6 متری (2x3)
5,580,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,162,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12467 صدفی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12467 صدفی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12480 صدفی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12480 صدفی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12480 نقره ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ افشان دلسا کد 12480 نقره ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان طرح 77۸۷۴ ترمه ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان طرح 77۸۷۴ ترمه ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
7,800,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 تومان
6 متری (2x3)
3,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,210,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ خشتی ترنج دار کد 15902 متالیک فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ خشتی ترنج دار کد 15902 متالیک فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
11,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,602,500 تومان
6 متری (2x3)
5,580,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,162,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12447 آبی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12447 آبی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12451 نقره ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12451 نقره ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,560,000 9,900,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
whatsapp
phon-call