فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 کرم فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 12521 کرم فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج دلسا کد 124۲۶ صدفی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج دلسا کد 124۲۶ صدفی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 12429 صدفی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 12429 صدفی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ لچک ترنج کد 15903 سیلور فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ لچک ترنج کد 15903 سیلور فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,830,000 تومان
6 متری (2x3)
5,220,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,958,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان کد 15924 سیلور فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ افشان کد 15924 سیلور فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,830,000 تومان
6 متری (2x3)
5,220,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,958,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان طرح 77۸۷۴ ترمه ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان طرح 77۸۷۴ ترمه ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
7,380,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,535,000 تومان
6 متری (2x3)
3,690,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,091,000 تومان
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ خشتی ترنج دار کد 15902 متالیک فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1500 شانه 8 رنگ خشتی ترنج دار کد 15902 متالیک فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
10,440,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,830,000 تومان
6 متری (2x3)
5,220,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,958,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12447 آبی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12447 آبی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12451 نقره ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ وینتیج دلسا کد 12451 نقره ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان طرح 77504 بژ فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان طرح 77504 بژ فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
7,380,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,535,000 تومان
6 متری (2x3)
3,690,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,091,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ لچک ترنج طرح 77۸۵۰ سرمه ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ لچک ترنج طرح 77۸۵۰ سرمه ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
7,380,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,535,000 تومان
6 متری (2x3)
3,690,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,091,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج دلسا کد 12403 بژ فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج دلسا کد 12403 بژ فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 1240۴ نقره ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 1240۴ نقره ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 1240۵ صدفی فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ گل افشان دلسا کد 1240۵ صدفی فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 1251۳ سرمه ای فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ لچک ترنج آیسا کد 1251۳ سرمه ای فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,840,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ لچک ترنج طرح 77۸۷۱ کرم فرش بزرگمهر
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ لچک ترنج طرح 77۸۷۱ کرم فرش بزرگمهر
12 متری (3x4)
7,380,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,535,000 تومان
6 متری (2x3)
3,690,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,091,000 تومان
whatsapp
phon-call