فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V02 مشکی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V02 مشکی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V10 مشکی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V10 مشکی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V02 سیلور فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V02 سیلور فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 کرم فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 کرم فرش اکسیر
12 متری (3x4)
13,200,000 12,720,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,175,000 9,805,000 تومان
6 متری (2x3)
6,600,000 6,360,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,740,000 3,604,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1002 نارنجی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1002 نارنجی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
16,200,000 15,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
12,487,500 12,210,000 تومان
6 متری (2x3)
8,100,000 7,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,590,000 4,488,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V03 سیلور فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V03 سیلور فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V30 مشکی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V30 مشکی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 101 کرم فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 101 کرم فرش اکسیر
12 متری (3x4)
13,200,000 12,720,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,175,000 9,805,000 تومان
6 متری (2x3)
6,600,000 6,360,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,740,000 3,604,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
13,200,000 12,720,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,175,000 9,805,000 تومان
6 متری (2x3)
6,600,000 6,360,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,740,000 3,604,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 104 کرم فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 104 کرم فرش اکسیر
12 متری (3x4)
13,200,000 12,720,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,175,000 9,805,000 تومان
6 متری (2x3)
6,600,000 6,360,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,740,000 3,604,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1024 بنفش فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1024 بنفش فرش اکسیر
12 متری (3x4)
16,200,000 15,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
12,487,500 12,210,000 تومان
6 متری (2x3)
8,100,000 7,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,590,000 4,488,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1014 نارنجی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1014 نارنجی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
16,200,000 15,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
12,487,500 12,210,000 تومان
6 متری (2x3)
8,100,000 7,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,590,000 4,488,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1025 زرد فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1025 زرد فرش اکسیر
12 متری (3x4)
16,200,000 15,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
12,487,500 12,210,000 تومان
6 متری (2x3)
8,100,000 7,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,590,000 4,488,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1021 روناسی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1021 روناسی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
16,200,000 15,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
12,487,500 12,210,000 تومان
6 متری (2x3)
8,100,000 7,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,590,000 4,488,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1011 سبز فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1011 سبز فرش اکسیر
12 متری (3x4)
16,200,000 15,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
12,487,500 12,210,000 تومان
6 متری (2x3)
8,100,000 7,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,590,000 4,488,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1012 نارنجی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه باستان کد 1012 نارنجی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
16,200,000 15,840,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
12,487,500 12,210,000 تومان
6 متری (2x3)
8,100,000 7,920,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,590,000 4,488,000 تومان
whatsapp
phon-call