فروشگاه فرش امید

یک تخته ۶ متری فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ طرح 742 مهبد گردویی آرشام
یک تخته ۶ متری فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ طرح 742 مهبد گردویی آرشام
6 متری (2x3)
4,560,000 4,332,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش 1200 شانه 10 رنگ کد 1211 حوض نقره سرمه ای فرش آرشام
یک تخته 9 متری فرش 1200 شانه 10 رنگ کد 1211 حوض نقره سرمه ای فرش آرشام
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 8,036,400 تومان
یک تخته 12 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3037 آنا سرمه ای فرش آرشام
یک تخته 12 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3037 آنا سرمه ای فرش آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 9,163,200 تومان
یک تخته 12 متری فرش 1200 شانه 10 رنگ آذرخش کرم فرش آرشام
یک تخته 12 متری فرش 1200 شانه 10 رنگ آذرخش کرم فرش آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 10,317,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3037 آنا فیروزه ای فرش آرشام
یک تخته 9 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3037 آنا فیروزه ای فرش آرشام
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 7,216,850 تومان
یک تخته 9 متری فرش 1200 شانه 10 رنگ کد 1228 باغ معلق سرمه ای فرش آرشام
یک تخته 9 متری فرش 1200 شانه 10 رنگ کد 1228 باغ معلق سرمه ای فرش آرشام
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 7,952,688 تومان
یک تخته 12 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3037 آنا فیلی فرش آرشام
یک تخته 12 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3037 آنا فیلی فرش آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 9,262,800 تومان
یک تخته 9 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3043 سالاری کرم فرش آرشام
یک تخته 9 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3043 سالاری کرم فرش آرشام
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 7,140,075 تومان
فرش 1000 شانه 8 رنگ طرح 101506 اصفهان کرم لایت آرشام
فرش 1000 شانه 8 رنگ طرح 101506 اصفهان کرم لایت آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 تومان
6 متری (2x3)
4,980,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,822,000 تومان
1000 شانه 8 رنگ طرح 10100۲ باغ حریر شکلاتی آرشام
1000 شانه 8 رنگ طرح 10100۲ باغ حریر شکلاتی آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 تومان
6 متری (2x3)
4,980,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,822,000 تومان
1000 شانه 8 رنگ طرح 101503 اصفهان اطلسی آرشام
1000 شانه 8 رنگ طرح 101503 اصفهان اطلسی آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 تومان
6 متری (2x3)
4,980,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,822,000 تومان
یک تخته 12 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کرامت سرمه ای فرش آرشام
یک تخته 12 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کرامت سرمه ای فرش آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 8,964,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3059 هارمونی سرمه ای فرش آرشام
یک تخته 9 متری فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 3059 هارمونی سرمه ای فرش آرشام
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 7,216,850 تومان
فرش 1000 شانه 8 رنگ طرح 102704 افشان اطلسی آرشام
فرش 1000 شانه 8 رنگ طرح 102704 افشان اطلسی آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 تومان
6 متری (2x3)
4,980,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,822,000 تومان
فرش 1000 شانه 8 رنگ طرح 102703 افشان اطلسی آرشام
فرش 1000 شانه 8 رنگ طرح 102703 افشان اطلسی آرشام
12 متری (3x4)
9,960,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,677,500 تومان
6 متری (2x3)
4,980,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,822,000 تومان
فرش 700 شانه 8 رنگ طرح 754 بهشت آبی آرشام
فرش 700 شانه 8 رنگ طرح 754 بهشت آبی آرشام
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,030,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
whatsapp
phon-call