فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی دایره 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
فرش ماشینی دایره 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
دایره ۱x۱
650,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
1,462,500 تومان
دایره 2x2
2,860,000 تومان
دایره 2/5x2/5
4,712,500 تومان
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای قالی کشمیر
بیضی 75 در 120
585,000 تومان
بیضی 1x1/5
975,000 تومان
بیضی 1/5x2/25
2,210,000 تومان
فرش ماشینی بیضی 1000 شانه طرح ماهی خوی سرمه ای فرش امید
فرش ماشینی بیضی 1000 شانه طرح ماهی خوی سرمه ای فرش امید
بیضی 75 در 120
675,000 تومان
بیضی 1x1/5
1,125,000 تومان
بیضی 1/5x2/25
2,550,000 تومان
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ سرمه ای فرش محتشم (هدیه)
فرش ماشینی دایره 1200 شانه 10 رنگ گل فرنگ سرمه ای فرش محتشم (هدیه)
دایره ۱x۱
810,000 تومان
دایره ۱/5x۱/5
1,822,500 تومان
دایره 2x2
3,240,000 تومان
سرویس لحاف روتختی 6 تکه یک نفره اولدوز طرح مسی کد 1010۵
سرویس لحاف روتختی 6 تکه یک نفره اولدوز طرح مسی کد 1010۵
ست تک نفره
1,100,000 900,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V30 مشکی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V30 مشکی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V02 مشکی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V02 مشکی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V10 مشکی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1200 شانه مدرن کد V10 مشکی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
14,160,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,915,000 تومان
6 متری (2x3)
7,080,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
4,012,000 تومان
1500 شانه 8 رنگ تبریز دودی خاطره کویر کاشان
1500 شانه 8 رنگ تبریز دودی خاطره کویر کاشان
12 متری (3x4)
12,480,000 11,640,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
9,620,000 8,972,500 تومان
6 متری (2x3)
6,240,000 5,820,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,536,000 3,298,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 60 در 100 طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای 700 شانه قالی کشمیر
یک جفت پشتی ابری 60 در 100 طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای 700 شانه قالی کشمیر
پشتی 60در100
1,575,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 60 در 100 طرح ندا سرمه ای 700 شانه هستی
یک جفت پشتی ابری 60 در 100 طرح ندا سرمه ای 700 شانه هستی
پشتی 60در100
1,470,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 60 در 100 طرح ماهی مارال سرمه ای 700 شانه هستی
یک جفت پشتی ابری 60 در 100 طرح ماهی مارال سرمه ای 700 شانه هستی
پشتی 60در100
1,470,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته کد 1615 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته کد 1615 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
12 متری (3x4)
7,800,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 تومان
6 متری (2x3)
3,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,210,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته افشان کد 1602 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته افشان کد 1602 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
12 متری (3x4)
7,800,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 تومان
6 متری (2x3)
3,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,210,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته افشان کد 1607 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته افشان کد 1607 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
12 متری (3x4)
7,800,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 تومان
6 متری (2x3)
3,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,210,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته کد 1612 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته کد 1612 سرمه ای پالت بهشتی تبریز فرش شادرخ
12 متری (3x4)
7,800,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 تومان
6 متری (2x3)
3,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,210,000 تومان
whatsapp
phon-call