فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی آشپزخانه  700 شانه طرح آشپزخانه ی من 101422 کلاریس محتشم
فرش ماشینی آشپزخانه 700 شانه طرح آشپزخانه ی من 101422 کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
4,500,000 تومان
6 متری (2x3)
3,000,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,700,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
750,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل نیلا بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل نیلا بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
700 شانه طرح دختر عروسکی 100223 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
700 شانه طرح دختر عروسکی 100223 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
4,500,000 تومان
6 متری (2x3)
3,000,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,700,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
750,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل ترانه بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل ترانه بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل شمیم بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل شمیم بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل افشان گیسو بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل افشان گیسو بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل دلنواز بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل دلنواز بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل خشتی مانلی بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل خشتی مانلی بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
7,320,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
5,490,000 تومان
6 متری (2x3)
3,660,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,074,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 104 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 104 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 111 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 111 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 119 بژ حاشیه گردویی فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 119 بژ حاشیه گردویی فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 127 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 127 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 133 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 133 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه طرح فندی کد 146 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه طرح فندی کد 146 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 151 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 151 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
11,400,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,550,000 تومان
6 متری (2x3)
5,700,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,230,000 تومان
whatsapp
phon-call