فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ خشتی اکاژ بژ فرش سورنا
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ خشتی اکاژ بژ فرش سورنا
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,030,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان اکازیون بژ حاشیه متالیک فرش سورنا
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ افشان اکازیون بژ حاشیه متالیک فرش سورنا
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,030,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 بژ فرش اکسیر
فرش ماشینی با الیاف طبیعی بامبو 1000 شانه شمسه کد 150 بژ فرش اکسیر
12 متری (3x4)
13,800,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
10,637,500 تومان
6 متری (2x3)
6,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,910,000 تومان
فرش ماشینی آشپزخانه  700 شانه طرح آشپزخانه ی من 101422 کلاریس محتشم
فرش ماشینی آشپزخانه 700 شانه طرح آشپزخانه ی من 101422 کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 تومان
6 متری (2x3)
3,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,210,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
975,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل نیلا بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 700 شانه ۸ رنگ اصل نیلا بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
9,120,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
7,030,000 تومان
6 متری (2x3)
4,560,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,584,000 تومان
700 شانه طرح دختر عروسکی 100223 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
700 شانه طرح دختر عروسکی 100223 کودک و نوجوان کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 تومان
6 متری (2x3)
3,900,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,210,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
975,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرام بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته آرام بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
10,920,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,417,500 تومان
6 متری (2x3)
5,460,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,094,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان زر ریس بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان زر ریس بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
10,920,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,417,500 تومان
6 متری (2x3)
5,460,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,094,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان سما بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته افشان سما بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
10,920,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,417,500 تومان
6 متری (2x3)
5,460,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,094,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته خشتی فراهان بژ طلایی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته خشتی فراهان بژ طلایی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
10,920,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,417,500 تومان
6 متری (2x3)
5,460,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,094,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته نوروز بژ طلایی قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته نوروز بژ طلایی قالی کشمیر
12 متری (3x4)
10,920,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,417,500 تومان
6 متری (2x3)
5,460,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,094,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته امپریال بژ قالی کشمیر
فرش ماشینی 1200 شانه گلبرجسته امپریال بژ قالی کشمیر
12 متری (3x4)
10,920,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,417,500 تومان
6 متری (2x3)
5,460,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,094,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 360 بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 360 بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
12 متری (3x4)
10,980,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,463,750 تومان
6 متری (2x3)
5,490,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,111,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 350 خشتی بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 350 خشتی بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
12 متری (3x4)
10,980,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,463,750 تومان
6 متری (2x3)
5,490,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,111,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 310 افشان بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 310 افشان بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
12 متری (3x4)
10,980,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,463,750 تومان
6 متری (2x3)
5,490,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,111,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 330 بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ کد 330 بژ کلکسیون رویال شاهکار آریایی
12 متری (3x4)
10,980,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,463,750 تومان
6 متری (2x3)
5,490,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,111,000 تومان
whatsapp
phon-call