فروشگاه فرش امید

فرش وینتیج طرح ورساچه کد 1684۷ نسکافه ای مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج طرح ورساچه کد 1684۷ نسکافه ای مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج کد 7701313 طلایی آبی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 7701313 طلایی آبی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج کد 7701714 کرم طلایی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 7701714 کرم طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج کد 7702912 کرم طلایی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 7702912 کرم طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش وینتیج کد 7701814 کرم طلایی فرش برنتین
یک تخته 9 متری فرش وینتیج کد 7701814 کرم طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 5,827,500 تومان
یک تخته 9 متری فرش وینتیج کد 16234 مشکی سبز فرش برنتین
یک تخته 9 متری فرش وینتیج کد 16234 مشکی سبز فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 5,827,500 تومان
فرش وینتیج کد 16921 کرم آبی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 16921 کرم آبی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج کد 24632 قهوه ای مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 24632 قهوه ای مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج کد 26031 طوسی زغالی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 26031 طوسی زغالی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد ۸۶۸۱۲ یاسی طلایی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد ۸۶۸۱۲ یاسی طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,848,000 1,732,500 تومان
فرش وینتیج کد 22431 کرم قهوه ای فرش برنتین
فرش وینتیج کد 22431 کرم قهوه ای فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج کد 26631 کرم طلایی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 26631 کرم طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 12-801 کرم طلایی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 12-801 کرم طلایی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,848,000 1,732,500 تومان
فرش وینتیج کد 22531 فیلی کرم فرش برنتین
فرش وینتیج کد 22531 فیلی کرم فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج کد 25231 طوسی کرم فرش برنتین
فرش وینتیج کد 25231 طوسی کرم فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
فرش وینتیج 1200 شانه کد 1۱-852 مشکی طوسی فرش برنتین
فرش وینتیج 1200 شانه کد 1۱-852 مشکی طوسی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
8,140,000 7,631,250 تومان
6 متری (2x3)
5,280,000 4,950,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,992,000 2,805,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,848,000 1,732,500 تومان
whatsapp
phon-call