تماس با ما

آدرس نمایشگاه :

تبریز خیابان جمهوری اول کوچه انجمن جنب پارکینگ

درب غربی پاساژ آسیا زیرزمین نمایشگاه فرش امید

73 70 23 35   041         73 51 23 35   041     

324   6666   0914        325   6666   0914

327   6666   0914        328   6666   0914

************************************************

تلفن تماس مدیریت : 

  71 35 25 35   041

  91  83  114  0914

درصورت نیاز به تماس و پیگیری، درج شماره تماس الزامی است.
whatsapp
phon-call