آدرس نمایشگاه :

تبریز خیابان جمهوری اول کوچه انجمن جنب پارکینگ درب غربی پاساژ آسیا زیرزمین نمایشگاه فرش امید

73 70 23 35   041  

324   6666   0914

325   6666   0914

327   6666   0914

328   6666   0914

******************************************************************************************

آدرس فروشگاه :

تبریز خیابان جمهوری جنب پاساژ ایران , بازار آسیا زیرزمین پلاک 42 , 43

73 51 23 35    041

*****************************************************************************************

تلفن تماس مدیریت : 

  71 35 25 35   041

  91  83  114  0914